Som al carrer de la Mare de Déu del Socós 13 - Centelles

AVÍS DE PRIVACITAT PER ALS CLIENTS D’FIBRA ÓPTICA CENTELLES S.L.

FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L., realitza algun tractament amb les dades facilitades en el seu dia per pels seus CLIENTS, dades necessàries per a la correcta execució de la relaciócontractual que els vincula. FIBRA ÓPTICA CENTELLES S.L. valora la confiança i la privacitat dels seus clients, i s’esforça per processar aquesta informació ( “dades personals”) D’una manera responsable i legal.

Per tal d’informar als seus CLIENTS sobre el processament de les seves dades realitzat per FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. , s’ha creat el present AVÍS DE PRIVACITAT DELS CLIENTS.

Aquest document informa als interessats sobre els aspectes essencials respecte al TRACTAMENT DE DADES PERSONALS que realitza la companyia FIBRA ÓPTICA CENTELLES S.L. dins de la Unió Europea.

Aquest Avís intenta proporcionar-li tota la informació que necessita pel que fa al processament de les seves dades personals. Però, si no fos així, poseu-vos en contacte amb la companyia. L’equip de protecció de dades farà tot el possible per respondre qualsevol pregunta que pugui tenir.

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials i en la navegació o interacció per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. amb NIF B64993876, adreça C/ Deu i Mata ,133 08029 Barcelona. Mail info@apfutura.net.

¿Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal a FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals utilitzant la següent adreça de correu electrònic: hola@focentelles.net.

Tipologia de dades personals que realitza el tractament

FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. reuneix diferents tipus de dades dels seus clients, per a una varietat de propòsits legítims. Perquè sigui més fàcil entendre quines dades personals processem i per a quin propòsit, hem enumerat aquestes categories de dades i propòsits de processament:
DADES PERSONALS
Codi client
Nom Complert
NIF – CIF
Nacionalitat
Email
Data de naixement
Gènere
DNI persona Autoritzada
Dades persona autoritzada
Adreces
Dades de facturació
Categoria client
Forma de pagament
CC
Titular
Categoria impositiva.
En cap cas realitzem tractament de dades sensibles referents als nostres clients. El nostre TRACTAMENT de dades personals de clients pot tenir diferents justificacions legals:
– En molts casos, FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. necessita processar les dades personals dels clients perquè això és necessari per al compliment de l’execució de la relació comercial / contractual.
Les dades personals dels clients s’han de processar perquè FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. té obligacions legals sota les lleis locals o altres lleis aplicables.

Accés a les dades de caràcter personal i encarregats del tractament

Les seves dades personals són recopilades per FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L., així mateix, les seves dades personals també poden ser transferits a tercers depenent de les característiques del tractament.
– Per obligacions establertes en la legislació́ espanyola aplicable.
– Les dades personals poden ser compartides amb els nostres proveïdors de serveis, per ser ENCARREGATS DEL TRACTAMENT, en aquest sentit, FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. té un registre d’encarregats del tractament
En qualsevol cas, FIBRA ÓPTICA CENTELLES S.L. posa en pràctica mesures per garantir que hi hagi un nivell adequat de protecció́ de dades (per exemple, establir clàusules contractuals estàndard sobre el tractament de dades personals, d’acord amb les clàusules model de la Comissió́ de la UE). FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. no realitza transferències internacionals de dades fora de l’espai econòmic europeu. Així́ mateix, en el supòsit que les arribes a realitzar, procediria a la comunicació́ prèvia permanent als interessats

Termini de conservació de les dades personals tractades

En general, FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L. només conserva les dades, fins als CINC ANYS després de la finalització de la relació contractual o fins a la finalització del termini previst en les normatives aplicables.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
1.- En compliment d’una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de FIBRA ÓPTICA CENTELLESS.L en promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.
Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciondatos@apfutura.net

Aplicació de les mesures de seguretat

La companyia assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment

Dades no pertinents

La companyia adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Drets dels interessats en relació a la informació

DretContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals
gestionades per la companyia
hola@focentelles.net
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals
quan aquestes siguin inexactes.
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves
dades personals.
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves
dades personals.
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de
les dades personals en els següents casos:
– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud
de les seves dades
– Quan la companyia no necessiti tractar
les seves dades, però vostè les necessita
per a l’exercici o defensa de reclamacions.
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades
que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una
reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos. https://www.aepd.es/
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que
acrediti la seva identitat-
L’exercici del drets és gratuït

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de ICAFI., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta ICAFI.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:
• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats
ICAFI no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

ICAFI es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/usuàries
• Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
• Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
• No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
• Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
• No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.
 

Canvis en el present avís i comunicacions

Ens reservem el dret de modificar aquest Avís segons sigui necessari, per exemple, després dels canvis en la llei o els reglaments. En qualsevol cas, l’informarem sobre qualsevol canvi en aquest Avís. Així mateix, ens obliguem a comunicar qualsevol modificació de les finalitats o sobre aquells aspectes que regulen el tractament de dades.